ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบี่ เรื่อง แนวปฏิบัติการสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ไฟล์ >>> ประกาศ ไฟล์ >>> เอกสารแนบ 1  รายละเอียดค่าใช้จ่าย ไฟล์ >>> เอกสารแนบ 2 รูปที่ใช้สำหรับติดใบ รบ.  ไฟล์ >>> แบบฟอร์ม วทก.03 ...

Read More »

เตรียมสอบมตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปวช. >> รอศูนย์สอบฯ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปวส. >> รอศูนย์สอบฯ ประกาศ ดาวนโหลด >> ผังนั่งสอบภาคทฤษฎี วันที่ 19 มกราคม 2560

Read More »

เตรียมพร้อมสอบ V-net ปีการศึกษา 2559

VVV

ดาวน์โหลด >> ปวช. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่ง ห้องสอบ ดาวน์โหลด >> ปวส. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่ง ห้องสอบ

Read More »